Home../Home.html
Portfolio../Portfolio.html
Contact../Contact.html
Bio../Bio.html